УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

 • Оцифряване и попълване на кадастрални и регулационни планове.
 • Изработване на Подробни устройствени планове:
  • План за регулация;
  • План за улична регулация;
  • Парцеларен план.
 • Частично изменение на Подробен устройствен план.

ustroistveno-planirane

kadastar

КАДАСТЪР

 • Изменение в кадастрална карта и кадастрални регистри.
 • Делба и обединяване на поземлени имоти.
 • Изработване на схеми на самостоятелните обекти в сграда.
 • Нанасяне в кадастралната карта на новоизградени сгради и подземни проводи за издаване на Удостоверение по чл.54a от ЗКИР.
 • Изработване на комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот.

ГЕОДЕЗИЯ

 • Геодезическо заснемане на имотни граници, сгради, пътища, водопроводи, канализации, газопроводи, оптични кабели, фасади на сгради и др.
 • Трасиране на имотни граници, сгради, линейни обекти, строителни оси и др.
 • Нивелация.

geodesy3

investicionno-proektirane

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

 • Изработване на теренно-ситуационен план на имоти, парцели или ниви.
 • Изработване на проект за вертикално планиране.
 • Изработване на трасировъчен план.
 • Определяне обемите на изкопи и насипи на земните маси.
 • Даване на строителна линия и ниво.

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦИ

„ЧАКЪРОВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е упълномощена да подпомага Службата по кадастър гр. Хасково при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за териториите с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, като предоставят чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра на хартиен носител следните официални документи:

 • скица на поземлен имот;
 • скица на сграда;
 • схема на самостоятелен обект;
 • удостоверение за наличие или липса на данни.

Терминология

 • Оцифряване – процес, при който се прави трансформация от хартиен в цифров вид.
 • Подробни устройствени планове – определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти.
 • Схема на самостоятелен обект в сграда – това е обособена с ограждащи стени част от сграда или съоръжение, която има самостоятелно функционално предназначение – например, апартамент, етаж от къща, гараж и др.
 • Комбинирана скица е скица, в която са отразени съвместените данни от два или повече източници. Комбинираната скица Ви е нужна, за да се отстрани в приетата кадастралната карта непълнота или грешка, свързана със спор за материално право.
 • Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотният регистър е документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от Службите по геодезия, картография и кадастър, който Ви е необходим при въвеждане на строежа в експлоатация.
 • Трасиране – трасирането или забиването на колчета е дейност, при която се означават върху терена границите на поземлените имоти, сгради, огради, пътища, водопроводи и др.
 • Нивелация – геодезическо заснемане на съществуващия терен, изобразен във вертикално отношение (с показани надморски височини).
 • Проектът за вертикално планиране е неразделна част от инвестиционните проекти, изискващи се за изграждането на сгради и съоръжения, според Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Той решава въпроси като: оттичане на повърхностни води, местоположение и брой на стълбите, проектиране на рампи и др.
 • Когато започвате строителството на определен вид строеж, Ви е нужно даване на строителна линия и ниво. Това представлява определяне на точното местоположение на строежа и определяне на неговата кота ±0.00.